Assemblea AFA 2022

Es va celebrar l´Assemblea General de lÁssociació de
Famílies d´Alumnes de l´EScola Sant Gervasi el 20 de desembre de 2022, en
convocatòria única a las 19h.

ORDRE DEL DIA:

1. Balanç econòmic del curs 2021-2022

2. Resum d’activitats realitzades durant el curs anterior

3. Calendari d’activitats del curs 2022-2023

4. Aprovació de quotes del curs 2023–2024

5. Presentació d’activitats que realitza l’AFA (Col·laboracions)

6. Torn obert de paraules

La Junta Directiva