Search for:

1.- Objectiu.
Aquest reglament té per objecte desenvolupar i complementar els estatuts ja existents aprovats per unanimitat a l’Assemblea General que tingué lloc el 28 d’octubre de 1999


2.- Definicions:
2.1. Centre. L’Escola Sant Gervasi amb seu a Mollet del Vallès.
2.2. Associació: L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plenament.
2.3. Alumnes. Les persones que assisteixen de forma regular a l’Escola per tal de rebre l’ensenyament reglat que es dona a l’Escola d’acord amb les normes i autoritzacions vigents, amb independència del nombre d’hores d’estada a l’Escola.
2.4. Soci o membre de l’associació. Els pares i mares dels alumnes i qui tingui la potestat sobre ells. Als efectes d’exercir el dret de vot, en el supòsits que escaigui conforme els estatuts, només tindrà un vot per cada soci amb independència del nombre d’alumnes matriculats al centre i que el soci tingui sota potestat.
2.5. Estatut. Marc jurídic que prèvia aprovació per part de l’Assemblea General regula el funcionament de l’Associació i al qual queda sotmès aquest reglament per principi de jerarquia.
2.6. Domicili social. El domicili social està al centre educatiu, amb seu a Mollet del Vallès, carrer Sabadell, 42.
2.7.Àmbit d’actuació. L’Associació basarà la seva acció a l’àmbit d’actuació del centre.
2.8. Exercici Econòmic. És el mateix i coincident amb el curs escolar, i comprèn des de l’1 de setembre al 31 d’agost de l’any vinent.


3. Elecció de la Junta Directiva
3.1. La Junta Directiva estarà compresa per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer, i un màxim de cinc vocals.
3.2. I) Elecció de candidatures mitjançant llistes amb les següents condicions:
a) Que les llistes cobreixin tots els càrrecs de la Junta Directiva amb un mínim de cinc persones i un màxim de deu.
b) Que la llista o llistes que conformin la/es candidatura/es es presenti/n amb una antelació d’un mes a la celebració de l’Assemblea General per tal de donar-la/es a conèixer de la forma més adient que consideri l’AFA , tot respectant l’igualtat d’oportunitats entre les candidatures que es presentin a l’elecció.
c) La llista de la candidatura es presentarà en el temps indicat a la secretaria del centre sense cap més requisit de forma que no sigui l’identificació dels candidats i de l’alumne/s sobre qui tenen potestat, així com el lloc que ocuparà cadascun dels candidats a la Junta Directiva.
II) Elecció de membres individualment per a cobrir vacants: Els membres seran escollits entre els associats per la Assemblea General mitjançant votació secreta, directa, i personal, entre les persones que es presentin. El sistema d’ elecció mitjançant candidatura serà preferent al de lliure elecció per a cobrir vacants.
3.3. L’exercici del càrrec per part de la Junta Directiva té una duració màxima de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits. Cada dos anys es renovarà la meitat de la Junta Directiva, si bé no podran renovar-se conjuntament els càrrecs de president i secretari. Les vacants que es produeixin seran ocupades pel substitut reglamentari; si no hi hagués substitut reglamentari, pel membre de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre. El lloc que quedi vacant serà ocupat per un membre de l’ associació a proposta de la Junta Directiva. Aquests càrrecs tindran que ser confirmats posteriorment a la primera convocatòria que hi hagi de l’ Assemblea General, i cessaran del seu mandat quan s’acabi el manament reglamentari dels titulars a qui havien substituït.
3.4. La Junta Directiva es reunirà obligatòriament un cop cada trimestre. Per la seva vàlida constitució, tant en junta ordinària com extraordinària, es requerirà que la convocatòria es faci per escrit, amb expressió de la data, lloc, i ordre del dia, amb un mínim de 72 hores d’antelació, essent presents la meitat més ú dels membres. L’ assistència del president o el secretari és necessària sempre. Seran vàlids els acords de la Junta Directiva per majoria simple, tenint el president vot de qualitat per desfer els empats a les votacions.


4. Règim Econòmic.
4.1.- D’acord al que estableix l’article 25 dels Estatuts, per tal d’assolir de manera eficaç els objectius i fins socials de l’Associació, es preveu que en un futur pròxim, a proposta de la Junta Directiva amb aprovació de l’Assemblea General, es desenvolupi el sistema de quotes previst estatutàriament tot establint tres tipus de quotes:

  • quotes periòdiques
  • quotes extraordinàries
  • quotes d’inscripció

Les quotes periòdiques tindran una cadència trimestral i el seu import serà fixat per l’Assemblea General ateses les directrius i objectius que es pretenguin assolir per a cada curs. En cas que no es fixi un any la quota i/o quotes corresponents, l’import de la/es quota/es periòdica/que fixada/es l’any anterior es prorrogarà per l’any següent.
4.2. Les quotes periòdiques es faran efectives els mesos de setembre, desembre, març, i juny de cada curs lectiu, o bé en un pagament únic anual.
4.3. Les activitats dirigides a les mares i als pares que organitzi i gestioni l’Associació podran comportar una quota d’inscripció per tal de subvenir a les necessitats del cost de l’activitat..
4.4. Les quotes extraordinàries són per fer front a despeses ocasionals derivades d’una
activitat periòdica o especial. Aquestes quotes cas de no haver sigut contemplades en el
pressupost anual deuran ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per
l’Assemblea General a la primera ocasió que hi tingui lloc.
4.5. Les quotes seran destinades al sosteniment de les despeses i càrregues i pel
compliment dels objectius socials.
4.6. Les activitats que es duguin a terme a càrrec i financiació de l’AFA seran objecte de control i seguiment per part de la Junta Directiva. Per a la financiació de qualsevol projecte o acte del tipus que sigui, que comportin una despesa, serà necessari que el centre fixi un interlocutor o responsable qui presentarà una memòria del projecte o acte a desenvolupar, l’objectiu que pretén, i les necessitats de financiació.
4.7. Al principi de curs es farà una previsió dels recursos i una vegada fixats els objectius que es pretenent assolir, s’elaborarà un pressupost que serà objecte de control a la finalització del curs lectiu.


5. Règim Jurídic i Disciplinari.
Seran d’aplicació en les relacions de l’Associació envers els seus associats totes les obligacions i deures que dimanin de les lleis d’aplicació que es fan esment a l’article 1 dels Estatuts, i en especial en quant al règim jurídic de regulació de les relacions s’aplicarà pel següent ordre de prelació: Les normes de caràcter imperatiu contingut a les Lleis, els estatuts, el reglament, i l’ordenament civil d’aplicació; amb caràcter subsidiari i com a criteri orientador per tot el que no hagi estat disposat en quan a règim jurídic, procediment, peticions, i principis, s’utilitzarà com a referència la Llei 30/1992 de 26 de novembre i llurs reformes en el que sigui adient d’acord amb la naturalesa de l’Associació.
5.1. Els procediments sancionadors s’iniciaran d’ofici per la Junta Directiva o a instància de part mitjançant escrit adreçat a l’AFA on s’expressin les circumstàncies personals i petició raonada posant en coneixement la possible comissió d’infraccions en l’àmbit de les competències de l’AFA.
5.2. L’acord d’inici de procediment disciplinari podrà venir precedit per un període d’informació i instrucció si la Junta Directiva ho creies oportú a fi de conèixer les circumstàncies i fets de l’afer en qüestió, així com l’oportunitat d’iniciar el procediment. En l’acord d’inici es procedirà al nomenament d’un secretari i un instructor per tal de fer les diligències i actuacions necessàries per tal d’aclarir els fets que donen lloc a l’expedient sancionador i fer una proposta de resolució.
5.3. Quan les pretensions corresponents a una pluralitat de persones tinguin un contingut i fonament idèntic, o substancialment similar, poden ser formulades en una única sol·licitud, llevat l’existència d’excepcions específiques.
5.4. Les sol·licituds, comunicacions, i escrits que presentin els interessats a l’AFA es faran a la secretaria de l’Escola qui les adreçarà degudament a la Junta Directiva, i retornarà còpia segellada que proporcionarà la part interessada com a resguard de la data d’entrada del document. No s’admetrà cap escrit sense còpia, que deurà ser idèntica a la proporcionada.
5.5. Si la sol·licitud tingués defectes o carències subsanables es requerirà al presentant per tal que en un termini de 10 dies hàbils, subsani el defecte o la carència, amb advertència que de no fer-ho en el termini donat se’l tindrà per desistir i es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense cap més tràmit, ni obligació de resolució.
5.6. Iniciat un procediment, l’instructor podrà adoptar les mesures provisionals adients per assegurar que no tinguin lloc danys, ni perjudicis del tipus que siguin a ningú, tot protegint el patrimoni, drets, i interessos de l’associació.
5.7. Els actes d’instrucció escaients per la determinació, coneixement, i comprovació de les dades i fets es realitzaran d’ofici per la Junta Directiva, sense perjudici del dret dels interessats a proposar aquelles actuacions i mitjans de prova que cregui i que seran de compte i càrrec de l’interessat.
5.8. Els interessats podran adduir al·legacions, presentar escrits de descàrrec, i documentació que creguin adients, i que s’admetran pel seu examen i consideració en tant no quedi formulada la proposta de resolució pels òrgans instructors, a la qual també se li podran presentar a la vegada noves al·legacions, descàrrecs, i documents en un termini de deu dies hàbils; passat aquest nou tràmit la Junta Directiva emetrà l’oportuna resolució en el termini d’un mes.
5.9 Mitjans i període de prova. 5.9.1. Els fets rellevants per a la decisió de un procediment es podran acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
5.9.2. El període establir per a la pràctica de prova en cap cas serà menys de 10 dies, ni més de 30 dies, tenint en compte que dintre del mateix es puguin practicar totes les proves que siguin demandes i siguin pertinents.
5.9.3. L’instructor del procediment tan sols podrà rebutjat les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, tot fent resolució motivada de la declaració d’impertinència.
5.10. Pràctica de la prova.
5.10.1. L’instructor comunicarà als interessats, amb antelació suficient, l’inici de les actuacions necessàries per a la realització de les proves que hagin sigut admeses.
5.10.2. En la notificació es consignarà la data, lloc, i hora que tindrà efecte la pràctica de prova.
5.10.3. En el supòsit que la pràctica de prova doni lloc a despeses, correspondrà a qui l’hagi demanat el pagament de la mateixa, tot fent la corresponent provisió de fons si arribés el cas.
5.11. Participació dels interessats. Instruït el procediment sancionador i abans de redactar la proposta de resolució, es donarà audiència als interessats i podran examinar l’expedient, poguin fer-ne al·legacions en un termini de 10 dies. Si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no efectuar al·legacions es donarà per realitzat aquest tràmit.
5.12. Proposta de resolució. Una vegada redactada la proposta de resolució per l’instructor, es donarà trasllat a la Junta Directiva per que en un termini que no passi tres mesos, resolgui definitivament el procediment. La resolució que es prengui es notificarà personalment al seu representant, així com la sanció imposada pel procediment.
5.13. Votació de la Junta Directiva. 5.13.1. El vot de la Junta Directiva serà secret, i la sessió extraordinària convocada pel president de l’Associació a proposta de l’instructor. La sessió es celebrarà a porta tancada no admeten l’entrada a cap associat que no formi part de la Junta Directiva, a fi d’evitar qualsevol filtració de les sessions, tot evitant el perjudici o menystenir l’honor, intimitat, i imatge de l’interessat o interessats en el procediment.
5.13.2. Els acords de la Junta Directiva envers el procediment sancionador seran adoptats per majoria absoluta de tots els membres de la Junta vàlidament constituïda. El President de la Junta tindrà vot de qualitat i trencarà l’empat en el supòsit que aquest tingui lloc.
5.14. Resolució. La resolució que posi fi al procediment decidirà totes les qüestions plantejades i totes les que se’n derivin, tot indicant la decisió i la sanció imposada, amb motivació de ambdues. En la resolució s’expressaran els recursos que procedeixen contra la mateixa, davant del òrgan competent on es deuen presentar, i el termini d’interposició.
5.15. Obligació de resoldre. 5.15.1. La Junta Directiva de l’Associació estarà obligada resoldre en el termini de tres mesos des del moment que rebi la proposta de resolució per part de l’instructor del procediment.
5.15.2. En el supòsit que no es resolgués en el termini establert es tindrà per caducat l’expedient sancionador i es procedirà al seu sobreseïment i arxiu, així com s’aixecaran les mesures provisional que s’haguessin dut a terme.
5.16. Recurs Ordinari. 5.16.1. Contra la resolució que adopti la Junta Directiva es pot interposar recurs de reposició davant del President de l’Associació en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de la resolució. Passat l’anterior termini la resolució serà ferma a tots els efectes.
5.16.2. El recurs ordinari es resoldrà en un termini màxim d’un mes. La manca de resolució en el termini expressat s’entendrà com estimació del recurs, i des d’aquest moment l’interessat podrà demanar l’aixecament de totes les mesures provisionals que s’haguessin dut a terme.
5.16.3. La desestimació del recurs posa fi a la via administrativa, i dóna lloc a l’execució immediata de la sanció, sense perjudici que per l’interessat quedi expedita la via judicial ordinària.
5.17. Sancions. La facultat de sancionar es competència de la Junta Directiva de l’Associació sense cap òrgan inferior pugui actuar per delegació. Les infraccions seran molt greus, greus, i lleus. Les infraccions molt greus poden suposar l’expulsió de l’Associació; les infraccions greus seran sancionades amb amonestació pública i pèrdua drets societaris durant dos anys; les infraccions lleus es sancionaran amb amonestació privada. Si l’autor de l’infracció és un membre de la Junta Directiva, a més serà suspès del seu càrrec.
5.18. Infraccions molt greus i greus. 5.18.1. Són infraccions molt greus i suposen l’expulsió de l’Associació, les següents:
a) Causar danys intencionats a les instal·lacions cedides pel centre a l’AFA.
b) Causar danys intencionats a la imatge de l’AFA o del centre.
c) Fer actuacions irregulars amb la documentació i fons monetaris de l’AFA tot contravenint els estatuts o reglament de règim intern de l’Associació,
d) Contravenir de forma greu, intencionada i reiterada els estatuts i reglaments de l’AFA.
e) Agredir, injuriar, o calumniar a altres membres de l’Associació, o l’alteració greu de l’ordre amb ocasió de qualsevol acte realitzat per l’AFA.
f) L’impagament reiterat i constant de les quotes de l’AFA
5.18.2. Són infraccions greus i es sancionen amb amonestació pública i pèrdua drets societaris durant dos anys, amb obligació de pagament de la quota de soci, les següents:
a) L’alteració lleu de l’ordre amb ocasió de qualsevol acte realitzat per l’AFA.
b) L’impagament de quotes de l’AFA
c) La desatenció de les obligacions assolides per motiu del compliment dels reglaments i estatuts de l’AFA
d) No posar en coneixement de l’AFA qualsevol acte que pugui ser qualificat com a falta molt greu.
5.18.3. Són infraccions lleus i es sancionen amb amonestació privada, les següents:
a) El retard en el pagament de quotes.
b) La desatenció de les obligacions encarregades per la Junta Directiva.
c) Qualsevol de les qualificades com a greus i molt greus quan hi hagin circumstàncies
atenuants que impliquin una rebaixa de l’infracció.
5.19. Prescripció de les infraccions.
5.19.1. Les infraccions molt greus prescriuran als dos anys, les infraccions greus a l’any, i les lleus als sis mesos.
5.19.2. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia que es va cometre l’infracció o es va tenir coneixement de la mateixa. La prescripció s’interromp per l’iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador. Les paralitzacions de l’expedient no imputables a l’interessat per un terme superior a un mes suposen la reanudació del termini de prescripció.
5.20. Prescripció de les sancions.
5.20.1. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als dos anys, les sancions imposades per faltes greus prescriuran a l’any, i les sancions per faltes lleus prescriuran al sis mesos.
5.20.2. El termini de prescripció de les sancions començarà a contar-se al dia següent en que la resolució on s’imposa la sanció tingui fermesa. L’iniciació del procediment d’execució, amb audiència de l’interessat, interromp el termini de prescripció, tornant a iniciar-se el còmput si l’execució es paralitza durant un mes per causa no imputable a l’infractor.
5.21. Execució de les sancions. Una vegada hi hagi resolució ferma, la Junta Directiva executarà sense cap dilació la sanció imposada fent les diligències escaients per a que aquest tràmit es dugui a efecte.
5.22. Rehabilitació.
5.22.1. La sanció que doni lloc a expulsió de l’Associació podrà ser revisada si passats tres anys l’interessat demana el reingrés a l’Associació tot acreditant la reparació dels danys i perjudicis ocasionats.
5.22.2. La sol·licitud de rehabilitació es dirigirà a la Junta Directiva qui resoldrà sobre la seva estimació o desestimació. No hi cabrà cap recurs contra aquesta resolució.
5.23. Tots els supòsits no previstos als estatuts, ni al reglament, seran resolts per l’Assemblea General.


6. Disposició Final.
Aquest reglament deu ser prèviament objecte d’aprovació per l’Assemblea General, i tindran vigència als 20 dies des de la seva aprovació, tot donant coneixement i informació de la seva existència als membres de l’AFA amb els mitjans habituals de l’Associació.

A Mollet del Vallès, a 4 de novembre de 2003.